<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat fra generalforsamling.

Skrevet mandag d. 25. marts 2019

Generalforsamling

Onsdag 6. februar 2019 kl. 18.30 – 21.30

Referat

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  1. Erna Jensen valgt og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet
 2. Bestyrelsens beretning
  1. Henviser til den skriftlige beretning – godkendt. Lægges på hjemmesiden sammen med referat fra generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsen fremlægger regnskaber til orientering
  1. Hovedaktivitet er motion. Deltagerbetaling dækker ikke omkostninger. Lokalforeningen supplerer med kr. 10.000 udover tilskuddet fra kommunen.
  2. Der har indsneget sig en regnefejl, så der er en difference på kr. 20.
  3. Vi skal bestræbe os på ikke at spare for meget op, da det kan påvirke vores tilskud fra Hjerteforeningen.
  4. Vi hører til blandt dem der samler mest ind ifm. landsindsamlingen, men har dog også mange udgifter.
  5. Hvad gemmer der sig under posten 29 – Andre udgifter. Leje af depotrum i kælderen i Sundhedshuset.
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Der er ikke kommet nogle forslag
 5. Valg til bestyrelse
  1. Der er 3 medlemmer på valg: Jette Fuglsbjerg, Birgitte Pohl og Jens Kirkegaard. Jette modtager ikke genvalg, så vi skal have valgt én til bestyrelsen.

Niels Vindstrup blev valgt for en toårig periode

To suppleanter: Bjarne Redam + Poul Erik Gregersen for en etårig periode

 1. Eventuelt
  1. Ingen spørgsmål

Tak for god ro og orden.

Herefter et meget spændende foredrag ved overlæge Katja Holm fra Aalborg sygehus

Birgitte Pohl

 1. februar 2019

Bestyrelsens beretning for 2018

Viborg  Hjerteforening havde ved udgangen af 2018 i alt 2100 medlemmer + ? virksomheder. Det er en tilbagegang på 16 % i forhold til forrige år. Det skyldes at den kraftige medlemsjagt som var generet gennem de såkaldte Storm grupper er lukket ned  i 2018 og da mange af medlemskaberne tegnet i 2016 og 2017 ikke var af permanent karakter reduceredes medlemsantallet betydeligt På landsplan har en oprydning i medlemskartoteket medført en tilbagegang fra 148.000 til 132.000. Ved generalforsamlingen sidste år fik vi valgt tre nye medlemmer i bestyrelsen så vi atter var 7 og vi fik fordelt os sådan at det enkelte medlem var valgt for 2 år, idet der fremover skal være generalforsamling hvert år. I 2019 er der således tre medlemmer på valg.

Bestyrelsen holder møde ca hver anden måned og har i 2018 således holdt 4 møder, og de har hovedsagelig handlet om, hvad vi har gjort i de forgangne par måneder, hvad der kunne gøres bedre, og dernæst fordele arbejdsopgaverne for den kommende tid, og endelig diskussion af hvilke opgaver vi skal påtage os i den kommende tid. Ud over disse møder samles vi i region Midt til to møder samt et kursus hvor vi kan få ideer til fremtidigt arbejde fra de andre lokalkomiteer. Endelig er der på landsplan et repræsentantskabsmøde  om året der er Hjerteforeningens øverste organ der vælger hovedbestyrelse, fastsætter kontingent, vedtager vedtægtsændring. Viborg er på grundlag af medlemstal berettiget til at deltage med to stemmeberettigede medlemmer.

Hovedbestyrelsen er sammensat af lægelige eksperter, repræsentanter fra de enkelte foreninger i lige stort antal samt 4 repræsentanter fra samfundet og en enkelt medarbejderrepræsentant i alt 13 medlemmer. I året løb blev hovedbestyrelsen enige med den daværende direktør for Hjerteforeningen som har ansvar for den daglige drift af hjerteforeningens fast ansatte ca 100 mennesker, at denne skulle fratræde sin stilling, fordi der var divergerende opfattelse af hvordan Hjerteforeningen strategi skulle være fremover. –  Det endte med at den daværende formand for Hjerteforeningen blev indsat som Direktør og det er Overlæge Anne Kaltoft, Skejby.

De aktiviteter vi har gennemført kan deles op i to hovedområder

I  Arrangementer med fysisk aktivitet

Den vigtigste aktivitet under dette hovedområde er uden tvivl Hjertegymnastikken og svømning. På gymnastikområdet har vi haft tre hold med i alt ca 60 medlemmer der mødes engang om ugen udenfor skolernes  ferieperioder d.v.s. ca 38-40 gange om året, der har været en reduktion i antal medlemmer så vi har reduceret fra tre til to hold. Gennem et par år har vi haft  Natalia Pryzbila, som instruktør hun har nu været hos os i godt et par år og forlod os midt på året 2018 der er almindelig enighed om at hun gør et godt stykke arbejde for os.  Vi fik fat på en helt nyuddannet fysioterapeut Anne Sofie Christensen, og hun har fået en rigtig god start. Vi skal nok overveje om især opstarten med nye patienter skulle gøres lidt mere spændende med tiltag, som vi havde med det såkaldte VALDAL hold, at lade gymnastiktimen efterfølge af 0.5 times kaffe/snak  indimellem krydret med en ekspert på enkelte områder (Medicin, Angst, Extrem sport, Samliv etc.).

Vi har hele året været på Nordre skole, og finder os rigtigt godt tilpas her.

Svømmeholdet med 40 minutter om fredagen har nu fundet sin plads.  Der er ca 12-14 deltagere og der kunne godt være nogle flere, men det hænger dog nogenlunde sammen økonomisk.

Gå turene er arrangeret af Kræftforeningen, og de udgår fra Jernbanestationen hver onsdag kl 10.00, med op til 90 deltagere

Vi har over årene haft to faste ture nemlig Svampeturen i september med Jann Riebergaard og Juletraveturen i november med Steen Bonne Rasmussen ,men da han fik forfald i år var det Elisabeth Maul som påtog sig opgaven, begge ture samler 40-60 deltagere og hvor der indgår både en rask vandretur, vi får noget håndgribeligt med hjem, samt information om naturen og dens møde med civilisationen.

Vi har 6 hjertestier i Viborg kommune (2 i Undallslund skoven, 2 i Houlkær, Søndersøen rundt og endelig i Hjarbæk ned mod Fjorden startene i Hjarbæk Fjord Camping.) Vi har lavet en folder der omtaler alle ruterne og som placeres i foldekasser. Folderne er fremstillet med støtte fra Larsen Kaffe, og vi bruger ca 1000 om året. Undalls stierne er også med i den folder som Kommunen har lavet for kommunens skovområder.  Det er vores hensigt at skabe noget mere aktivitet omkring disse stier , og fra Hovedforeningen udvises stor aktivitet i ideudvikling om hvad man kan gøre ud over det at vandre på stien.

Informative aktiviteter

De fleste af vore møder holder vi i Sundhedscentret i Toldboden 1. Et fast element er efterhånden at et medlem af staben fra  rådgivningscenter Århus er her en gang om måneden hvor man kan tilmelde sig en personlig samtale om problemer i forbindelse med sin hjertesygdom. Samme dag fra 10-12 gives et foredrag om specifikke emner, og tilstrømningen er efterhånden ved at være rimelig med op til 20 personer. Disse møder foregår nu på sidste torsdag i måneden fra 10 til 14. Sammen med Gigtforeningen og Diabetesforeningen har vi været aktive i få en kapacitet til et foredrag som kan tiltrække folk den seneste var skuespiller Peter Mygind som gav en fremstilling af hans oplevelse med sin hjertesygdom som primært gik på at man selv skal kæmpe ud af den spændetrøje som man uvilkårligt bliver presset ned i. Disse arrangementer laver vi sammen med LOF og har i øjeblikket focus på Lisbeth Dahl, men hun har en meget lang tidsfrist.

Under titlen GIV LIV  tilbyder vi et 30 minutters introkursus i genoplivning hvor du bliver  trænet til:

 • Skabe sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i en ulykkessituation med hjertestop
 • Undersøge en bevidstløs person
 • Ringe 1-1-2
 • Give hjertemassage og kunstigt åndedræt 30 tryk og 2 pust
 • Bruge en hjertestarter (AED)

Instruktøren kommer til jer. Kan du samle et hold på min. 5 personer over 12 år, der ønsker at deltage i Hjerteforeningens 30 minutters introkursus i genoplivning  I så fald kan vi tilbyde, at instruktøren kommer til jer.

Din gruppe kan bestå af kolleger, ansatte, naboer, folk fra sportsklubben eller studiet, venner, familie eller lignende. Kurserne varer som sagt 30 minutter og kan passes ind i mange situationer, f.eks. i frokostpausen, til en familiefødselsdag, ven/venindeaften, arrangementer i den lokale forening eller sportsklub.

Vi kan have max. 15 personer pr. instruktør/hold. Ved tilmelding af mere end 15 personer, vil vi derfor lave flere hold. Vi har for øjeblikket 2 instruktører i Viborg og det er ikke tilstrækkeligt til at dække behovet, så det vil vi gøre noget ved. I 2018 blev til ca 15 hold med 150 deltagere.

Patientstøtte ordningen har været i gang i nogle år på Viborg Hospital. Det handler om at tidligere patienter kommer på hospitalsgangen et par gange om måneden og parat til at tage en samtale med indlagte patienter om problemstillinger som de ikke synes at kunne tale med hverken læge eller sygeplejerske om. Tidligere Indlagte med hjerteproblemer kan komme i betragtning som patientstøtte efter en samtale og kursus på Rådgivningscenter i Aarhus. P.t. er der 6-8 som er godkendt til at være patientstøtte i Viborg. Man har en tilsvarende ordning på Odense hospital og planlægger tilsvarende ordninger ved andre hospitaler.

Kommende Aktiviteter

Interesse for mad spiller en rolle i opgaven med at bekæmpe hjertekarsygdomme. Vi har gennem årene haft besøg på Hotel og restaurantionsskolen på Mercantec, hvor elever har lavet en hjerterigtig menu og efterfølgende forklaret hvordan de har lavet middagen. I en udbygning af denne har hjerteforeningen arbejdet med en model hvor barnebarn og en bedsteforældre gik sammen som et par  og over en eftermiddag lavede mad som efterfølgende blev spist. Denne model er nu afprøvet ved Skals skole sådan at man med 5 par og en kok har gennemført   et kursus i løbet af efteråret. Med erfaringerne herfra vil vi sætte nye kurser i gang.

Landsuddeling

Gennem 3 år har man kørt en landsindsamling som vi har deltaget i fra Viborg med en indsamling sidste år på 92.000 i Viborg. Og på landsplan blev indsamlet ca 5 mill.  Planen er at alle indsamlede midler bruges til indkøb og installation af hjertestarter i boligområder. Man kan melde sig som leder for et sådan område der typisk kan være en boligforening eller grundejerforening. Lederen skal medvirke til at der indsamles i mindst 15 ruter og efterfølgende skal denne person også drage omsorg for at den opsatte hjertestarter er i funktion. Hjertestarteren placeres så den er tilgængelig hele døgnet rundt og skal placeres i et varmeskab. Omkostningerne til Hjertestarter, varmeskab og opsætning af disse afholdes af hjerteforeningen og er ca 22000. Efter opsætningen er det lederen der har ansvaret for at hjertestarteren er funktionsdygtig og til det brug er der et øje som lyser og kan iagttages på afstand af hjertestarteren.

Omkostningerne ved at have en sådan hjertestarter siddende er ca 2 kr om dagen heraf 1 kr per dag for strøm til opvarmning og  1 kr til  udskiftning af batteri hver 6. år.

Jeg vil slutte her med at takke bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde i det forløbne år, samt takke de mange udenfor bestyrelsen der har givet en hånd med når der var behov   –  tak til alle.